بردارسازی: فاکتورگیری ماتریس با درجه پایین

1 دقیقه |  2020/11/06

با توجه به ماتریس‌های X(هر سطر مختص ویژگی‌های یک فیلم است) و $\theta$ (هر سطر مختص وزن ویژگی‌ها برای یک کاربر است)، ماتریس کامل Y از همه رتبه‌بندی‌های پیش‌بینی شده تمام فیلم‌ها توسط تمام کاربران به صورت $Y = X\theta^{T}$ به دست می‌آید.

پیش‌بینی این که چقدر دو فیلم i و j شبیه هستند با استفاده از فاصله بین بردارهای ویژگی x آن‌ها انجام می‌شود. به طور خاص ما به دنبال یک مقدار کوچک $\left | x^{(i)} - x^{(j)} \right |$ هستیم.