فرمول مسئله

1 دقیقه |  2020/11/05

یکی از معروف‌‌ترین کاربردهای یادگیری ماشین، سیستم‌های پیشنهاد دهنده است.

فرض کنید قصد داریم به مشتریان فیلم‌هایی را پیشنهاد کنیم. می‌توانیم از تعاریف زیر استفاده کنیم:

  • $n_{u}$ = تعداد کاربران

  • $n_{m}$ = تعداد فیلم‌ها

  • $r(i,j)$ = 1 اگر کاربر j به فیلم i امتیاز داده باشد

  • $y(i,j)$ = امتیاز کاربر j به فیلم i (تنها در صورتی که r(i,j)=1 باشد تعریف می‌شود)