فایل های هفته نهم

1 دقیقه |  2020/11/12

اسلاید ها

  • Anomaly Detection - pdf
  • Recommender Systems - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 8: Anomaly Detection and Recommender Systems - pdf | problem