مقدمه یادگیری بدون نظارت

1 دقیقه |  2020/10/19

یادگیری بدون نظارت در تضاد با یادگیری با نظارت است، زیرا از یک مجموعه آموزشی بدون لیبل استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر، ما بردار $y$ را به عنوان نتایج مورد انتظار نداریم، فقط مجموعه داده ای از ویژگی ها داریم که می‌خواهیم ساختاری در آن ها پیدا کنیم.

طبقه بندی برای موراد زیر خوب است:

  • تقسیم بندی بازار
  • تحلیل شبکه های اجتماعی
  • سازماندهی خوشه های رایانه ای
  • تجزیه و تحلیل داده های نجومی