تحلیل اجزای اصلی الگوریتم

3 دقیقه | 2020/10/26

قبل از استفاده از PCA ، یک مرحله پیش پردازش داده وجود دارد که باید انجام دهیم:

پیش پردازش داده

 • گرفتن مجموعه آموزشی: $x^{(1)}, x^{(2)}, … , x^{(m)}$

 • پیش پردازش (feature scaling/mean normalization): $\mu _j = \frac{1}{m} \sum _ {i=1} ^ m x ^ {(i)} _j $

 • جایگزین کردن هر $x ^ {(i)} _j $ با $x ^ {(i)} _j - \mu _j$

 • اگر ویژگی های مختلف در مقیاس های متفاوت باشند (مثلا $= x_1$ اندازه خانه، $ = x_2$ تعداد اتاق خواب ها)، ویژگی ها را برای داشتن دامنه ای قابل مقایسه از مقادیر تغییر مقیاس دهید.

در بالا ، ابتدا میانگین هر ویژگی را از ویژگی اصلی کم می‌کنیم. سپس تمام ویژگی ها را مقیاس بندی می کنیم: $$ x ^ {(i)} _j = \frac{x ^ {(i)} _j - \mu _j}{s_j} $$

می‌توان به طور خاص کاهش از ۲ بعدی به ۱ بعدی داده را به این صورت تعریف کرد:

$$ \sum = \frac{1}{m} \sum _ {i=1} ^ m (x ^ {(i)}) (x ^ {(i)}) ^ T $$

مقادیر z، همه اعداد حقیقی هستند و پیش بینی ویژگی های ما بر روی $u ^{(1)}$ هستند.

بنابراین PCA دو وظیفه دارد: کشف کردن $u^{(1)}, u^{(2)}, …, u^{(k)}$ ها، و پیدا کردن $z_1, z_2, … , z_m$

اثبات ریاضی برای روش زیر پیچیده و فراتر از محدوده این دوره است.

1. محاسبه ماتریس کو واریانس $$ \sum = \frac{1}{m} \sum _ {i=1} ^ m (x ^ {(i)}) (x ^ {(i)}) ^ T $$

این را می‌توان در اوکتاو به صورت زیر برداری کرد:

Sigma = (1/m) * X' * X

ما ماتریس کو واریانس را با یک سیگما بزرگ نشان می دهیم.

توجه داشته باشید که $x ^ {(i)}$ یک بردار $n \times 1$ است، $(x ^ {(i)})^T$ یک بردار $1 \times n$ است و X یک ماتریس $m \times n$ است که نتیجه ضرب آن ها ماتریسی $n \times n$ است، که ابعاد $\sum$ است.

2. محاسبه بردار های ویژه ماتریس کو واریانس $\sum$

[U,S,V] = svd(Sigma)

svd مخفف کلمه singular value decomposition است که یک تابع توکار در اوکتاو است.

در واقع آن چیزی که به عنوان خروجی از svd می‌خواهیم، $U$ یا ماتریس کو واریانس سیگما است:

$$ U \in \mathbb{R} ^{n \times n} $$

$$ U = u ^ {(1)}, …, u ^ {(n)} $$

3. k ستون اول ماتریس U را گرفته و z را محاسبه کنید

ما k ستون اول U به متغیری به اسم $U _ {reduce}$ اختصاص می‌دهیم، که یک ماتریس $n \times k$ خواهد شد. و $z$ را به این صورت محاسبه می‌کنیم:

$$ z^{(i)} = Ureduce ^ T . x ^ {(i)} $$ $UreduceZ^ T$ ابعادی برابر با $k \times n$ خواهد داشت. در حالی که ابعاد $x ^ {(i)}$، $n \times 1$ خواهد بود. نتیجه $Ureduce ^ T . x ^ {(i)}$ ابعادی برابر با $k \times 1$ خواهد داشت.

به طور خلاصه، کل الگوریتم موجود در اکتاو به این صورت خواهد بود:

Sigma = (1/m) * X' * X; % compute the covariance matrix
[U,S,V] = svd(Sigma);  % compute our projected directions
Ureduce = U(:,1:k);   % take the first k directions
Z = X * Ureduce;    % compute the projected data points