فایل های هفته هشتم

1 دقیقه |  2020/11/28

اسلاید ها

  • Clustering - pdf
  • Dimensionality reduction - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 7: K-means Clustering and Principal Component Analysis - pdf | problem