انتخاب تعداد خوشه ها

1 دقیقه |  2020/10/24

انتخاب $K$ می‌تواند کاملا خودسرانه و مبهم باشد.

روش elbow: نمودار هزینه $J$ و تعداد خوشه های $K$ را رسم کنید، با افزایش تعداد خوشه ها مقدار تابع هزینه باید کاهش یابد، و سپس یکسان شود. $K$ را در نقطه ای انتخاب کنید که تابع هزینه در حال یکسان شدن است.

با افزایش $K$، $J$ همیشه کاهش می‌یابد. اما یک استثنا وجود دارد اگر k-means در مینیمم محلی گیر کند.

بحث در مورد اشکالات K-Means

http://stats.stackexchange.com/questions/133656/how-to-understand-the-drawbacks-of-k-means