فایل های هفته هفتم

1 دقیقه |  2020/11/29

اسلاید ها

  • Support vector machines - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 6: Support Vector Machines - pdf | problem