اولویت بندی کارها

1 دقیقه |  2020/10/19

راه‌های متفاوتی در برخورد با یک مسئله یادگیری ماشین وجود دارد:

  • جمع‌آوری داده‌های زیاد (برای مثال مسئله “کوزه عسل”. اما این روش در تمامی موارد پاسخگو نخواهد بود).

  • ایجاد ویژگی‌های پیچیده (برای مثال: استفاده از داده‌های سرتیتر ایمیل در ایمیل‌های spam).

  • توسعه الگوریتم‌هایی که ورودی‌ها را به گونه متفاوتی پردازش کنند (تشخیص غلط‌های املایی در spam).

اما انتخاب این که کدام یک از این گزینه‌ها مفید خواهد بود مشکل است.