فایل های هفته ششم

1 دقیقه |  2020/10/24

اسلاید ها

  • Advice for applying machine learning - pdf
  • Machine learning system design - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 5: Regularized Linear Regression and Bias v.s. Variance - pdf | problem

زیر نویس ها