هفته ششم

در هفته ۶ ام شما بهبود الگوریتم یادگیری خود به طور سیستماتیک را یاد خواهید گرفت. ما همچنین طراحی سیستم یادگیری ماشین را پوشش خواهیم داد. برای بهینه سازی الگوریتم یادگیری ماشین، ابتدا باید درک کنید که بزرگترین پیشرفت ها در کجا قابل انجام است.