بازکردن پارامتر ها

1 دقیقه |  2020/10/10

باز کردن پارامتر ها

ما در شبکه های عصبی در حال کار با مجموعه ای از ماتریس ها هستیم: $$ \begin{align*} \Theta^{(1)}, \Theta^{(2)}, \Theta^{(3)}, \dots \newline D^{(1)}, D^{(2)}, D^{(3)}, \dots \end{align*} $$

برای استفاده از تابع بهینه سازی مثل ()fminunc، می‌خواهیم همه عضو ها را باز کنیم و داخل یک بردار طولانی قرار دهیم:

thetaVector = [ Theta1(:); Theta2(:); Theta3(:); ]
deltaVector = [ D1(:); D2(:); D3(:) ]

اگر ابعاد Theta1 $10 \times 11$ و Theta2 $10 \times 11$ و Theta3 $1 \times 11$ باشند، سپس می‌توانیم ماتریس های اصلی مان را از نسخه های باز شده به این شکل برگردانیم:

Theta1 = reshape(thetaVector(1:110),10,11)
Theta2 = reshape(thetaVector(111:220),10,11)
Theta3 = reshape(thetaVector(221:231),1,11)

به طور خلاصه:

image2.png