فایل های هفته پنجم

1 دقیقه |  2020/10/12

اسلاید ها

  • Neural Networks: Learning - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 4: Neural Networks Learning - pdf | problem

زیر نویس ها