فایل های هفته چهارم

1 دقیقه |  2020/09/30

اسلاید ها

  • Neural Networks: Representation - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 3: Multi-class Classification and Neural Networks - pdf | problem

زیر نویس ها