مثال ها قسمت اول

1 دقیقه |  2020/09/27

عملگر منطقی AND

یک مثال ساده از کاربرد شبکه های عصبی پیش بینی نتیجه عملگر منطقی AND بین دو متغیر $x_1$ و $x_2$ است.

می‌دانیم که جدول درستی عملگر AND به این صورت است:

image17.png

شکل کلی توابع به صورت زیر است:

$$ \begin{align*}\begin{bmatrix}x_0 \newline x_1 \newline x_2\end{bmatrix} \rightarrow\begin{bmatrix}g(z^{(2)})\end{bmatrix} \rightarrow h_\Theta(x)\end{align*} $$

به خاطر داشته باشید که $x_0$ متغیر بایاس ما است، و همواره برابر با مقدار 1 است.

و ماتریس وزن های خود را به این صورت تنظیم می‌کنیم:

$$ \Theta^{(1)} = [-30 \hspace{0.5cm} 20 \hspace{0.5cm} 20] $$

این کار باعث می‌شود که نتیجه تابع فرضیه ۱ شود، اگر هر دو متغیر $x_1$ و $x_2$ ۱ باشند.

به صورت خلاصه می‌توانیم این مثال را به شکل زیر شرح دهیم: image18.png

image19.png

عملگر منطقی OR

عملگر OR شبیه به AND است، اما فقط نیاز داریم که وزن گره بایاس را به $-10$ تغییر دهیم:

image20.png

image21.png

عملگر منطقی NAND

image22.png

عملگر منطقی NOT

image23.png