فایل های هفته سوم

1 دقیقه |  2020/09/30

اسلاید ها

  • Logistic regression - pdf
  • Regularization - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 2: Logistic Regression - pdf | problem

زیر نویس ها