هفته سوم

این هفته با رگرسیون لجستیک آشنا می‌شویم که برای طبقه بندی از آن استفاده می‌کنیم.

هم چنین با منظم سازی یا منظم سازی برای مدل مان آشنا می‌شویم، تا با استفاده از آن از مشکل overfit پرهیز کنیم.