رگرسیون خطی چند متغیره

1 دقیقه |  2020/09/09

توی این هفته قراره در مورد رگرسیون خطی با چندین متغیر صحبت کنیم!

مثلا داده ای شبیه به این برای خانه ها را فرض کنید:

دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد به فارسی

نماد
$m$ تعداد کل سطر های جدول داده ها
$n$ تعداد ویژگی ها یا همان متغیر ها
$x^{(i)}$ i امین ردیف از جدول شامل متغیر ها
$x_j^{(i)}$ مقدار موجود در ردیف i ام و ستون متغیر j

بنابراین برای تابع فرضه داریم: $h_\theta = \theta_0 + \theta_1x + \theta_2x + … + \theta_nx$

با مقدار پیشفرض برای $x_0$ که برابر با مقدار $1$ است.

که می‌توانیم برای محاسبه این مقدار از ضرب ترانهاده بردار مقادیر تتا و بردار x ها استفاده کنیم:

دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد به فارسی دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد به فارسی