فایل های هفته دوم

1 دقیقه |  2020/09/30

اسلاید ها

  • Linear regression with multiple variables - pdf
  • Octave tutorial - pdf

غلط نامه

تمرین برنامه نویسی

  • Programming Exercise 1: Linear Regression - pdf | problem

زیر نویس ها