هفته دوم

در این هفته سراغ رگرسیون خطی چند متغیره می‌رویم و با فوت و فن هایی آشنا می‌شویم که برای بهتر کردن نتایج ما قابل استفاده است.