تبریک!

2 دقیقه |  2020/11/29

تشکر و حرف های آخر Andrew Ng در پایان دوره:

(فقط اونجاش که احساسی میشه و میخواد گریه کنه 😭🥺🥺)

برای دیدن ترجمه فیلم بالا کلیک کن