هفته یازدهم

اینجا آخر راه است!

تشکر از شما که تا این لحظه همراه بودید.

لازم به ذکر است که برای پروژه پیاده شده در این هفته یعنی Photo OCR فایلی برای ترجمه به فارسی وجود ندارد، به همین خاطر برای مشاهده نحوه پیاده سازی به فیلم این هفته در یوتیوب مراجعه کنید