فایل های هفته دهم

1 دقیقه |  2020/11/29

اسلاید ها

  • Large scale machine learning - pdf