یادگیری ماشین چیست؟

1 دقیقه |  2020/09/05

دو تعریف از یادگیری ماشین ارائه شده است:

Arthur Samuel: رشته مطالعاتی که به کامپیوتر ها این توانایی را می‌دهد که بدون برنامه نویسی صریح یاد بگیرند.

توجه: این یک تعریف قدیمی و غیر رسمی است!

اما تعریفی مدرن تر …

Tom Mitchell: به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که: برای یادگیری از تجربه E با توجه به برخی از وظایف به عنوان T و اندازه گیری عملکرد با P اگر عملکرد وظیفه T با استفاده از P اندازه گیری شود با استفاده از تجربه E بهبود یابد.

مثلا بازی چکرز!

دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد به فارسی

نماد
E تجربه بار ها بازی کردن
T انجام بازی چکرز
P احتمال اینکه برنامه در بازی بعد برنده شود

به طور کلی هر مسئله یادگیری ماشین را میتوان به دو دسته یادگیری با نظارت و یادگیری بدون نظارت تقسیم کرد.