فایل های هفته اول

1 دقیقه |  2020/09/30

اسلاید ها

  • Welcome - pdf
  • Linear regression with one variable - pdf
  • Linear Algebra review (Optional) - pdf

غلط نامه

زیر نویس ها