هفته اول

در این هفته به صورت کلی با مفهوم خود یادگیری ماشین و دو دسته اصلی از انواع مسائل آن آشنا می‌شویم. به سراغ رگرسیون خطی تک متغیره می‌رویم و با استفاده از تابع هزینه و گرادیان کاهشی سعی در بهتر کردن نتایج داریم.