لغت نامه دوره

فهرست تمام لغات تخصصی که در ترجمه دوره استفاده شده در این قسمت موجود است، لطفا اگر پیشنهاد بهتری برای هر کدام دارید مشارکت کنید.

راهنما:

کلماتی که در قسمت ترجمه none نوشته شده ترجمه آن ها هنوز معلوم نیست.

لغت

ترجمه

machine learning یادگیری ماشین
supervised learning یادگیری با نظارت
unsupervised learning یادگیری بدون نظارت
clustering خوشه بندی
non-clustering غیر خوشه بندی
linear-regression رگرسیون خطی
data داده
hypothesis فرضیه
cost function تابع هزینه
parameter پارامتر
squared error function تابع خطای مجذور
contour plot نمودار کانتور
gradient descent گرادیان کاهشی
convex محدب
vector بردار
partial derivative مشتق جزئی
feature scaling مقیاس بندی ویژگی
mean normalization none
automatic convergence test آزمون همگرایی خودکار
polynomial regression رگرسیون چند جمله ای
quadratic درجه دو
cubic درجه سه
square root ریشه دوم
normal equation معادله نرمال
logistic regression رگرسیون لجستیک
classification طبقه بندی
overfit none
regularization منظم سازی
binary classification طبقه دودویی
representation ارائه
sigmoid سیگموئید
decision boundary مرز تصمیم گیری
vectorized برداری شده
conjugate gradient گرادیان مزدوج
underfitting none
fit none
bias بایاس
variance واریانس
generalize تعمیم داده
model مدل
model selection انتخاب مدل
identity matrix ماتریس همانی
non-invertible وارون ناپذیر
neural network شبکه عصبی
model representation ارائه مدل
cell body بدنه سلول
dendrites دنریت
axon اکسون
spikes اسپایک
logistic unit واحد لجستیک
unit واحد
activation function تابع فعال سازی
activation units واحد های فعال سازی
input layer لایه ورودی
output layer لایه خروجی
hidden layers لایه پنهان
element-wise عنصر به عنصر
node گره
class کلاس
nested summation جمع تو در تو
backpropagation پس انتشار
accumulator انباشتگر
non-multiclass غیر چند کلاسه
unroll باز کردن
gradient checking بررسی گرادیان
epsilon اپسیلون
octave اوکتاو
forward propagation انتشار به جلو
training set مجموعه آموزش
test set مجموعه آزمون
misclassification طبقه بندی غلط
training example نمونه آموزشی
debugging gradient اشکال زدایی گرادیان
predictor پیش بینی کننده
validation set مجموعه اعتبار سنجی
learning rate نرخ یادگیری
local minimum مینیمم موضعی
approximation error خطای تقریب
estimation error خطای تخمین
market segmentation تقسیم بندی بازار
test data داده های آزمون
test error خطای آزمون
support vector machine ماشین بردار پشتیبان
label برچسب