دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد به فارسی

دوره یادگیری ماشین دانشگاه استنفورد با تدریس Andrew Ng به فارسی منتشر شد!